Regulamin stajni "Girawolta"

Zasady ogólne

 1. Każda osoba przebywająca na terenie Stajni „Girawolta” zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Na terenie Stajni „Girawolta”, przebywając w pobliżu zwierząt, należy zachowywać się spokojnie – nie biegać, nie krzyczeć, nie wykonywać gwałtownych ruchów, nie podchodzić do koni od tyłu bez uprzedzenia.
 3. Absolutnie zabronione jest wchodzenie na padoki, gdzie przebywają zwierzęta,bez nadzoru instruktora lub innych pracowników Stajni „Girawolta”.
 4. Zabronione jest dokarmianie koni i innych zwierząt należących do Stajni „Girawolta” bez zgody i nadzoru instruktora lub innych pracowników Stajni.
 5. Zabronione jest używanie otwartego ognia lub palenie papierosów poza wyznaczonymi do tego celu miejscami.
 6. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu Stajni „Girawolta”.
 7. Dozwolone jest wprowadzenie na teren Stajni „Girawolta” własnych zwierząt (psów, koni), jednak muszą one znajdować się pod stałym nadzorem właścicieli. Psy powinny być trzymane na smyczy. Dla koni przewidziany jest osobny padok.
 8. Osoby w rażący sposób naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu bądź narażające innych ludzi lub zwierzęta na niebezpieczeństwo nieodpowiednim zachowaniem, zostaną poproszone o opuszczenie terenu Stajni „Girawolta”.
 9. Stajnia „Girawolta” nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do postanowień Regulaminu, w tym szkody powstałe z winy osób trzecich oraz wszelkiego rodzaju kontuzje, urazy, uszczerbki powstałe w wyniku niestosowania się do poleceń i wskazówek instruktora bądź pracowników Stajni „Girawolta” oraz podstawowych zasad BHP.

Zasady uczestniczenia w zajęciach jazdy konnej

 1. Uczestnik zajęć zobowiązany jest bezwzględnie do stosowania się do poleceń i wskazówek instruktora bądź pracowników Stajni „Girawolta”. Koń, nawet najlepiej wytrenowany, jest zwierzęciem płochliwym i może zachować się w sposób gwałtowny i nieprzewidywalny, co może stać się przyczyną urazu, uszkodzenia ciała, a nawet śmierci uczestnika zajęć, osób postronnych lub zwierząt.
 2. Przed pierwszą jazdą w Stajni „Girawolta” należy zapoznać się z zasadami postępowania z końmi.
 3. Z uwagi na fakt, że jazda konna jest sportem wysoce urazowym, w przypadku niepełnoletnich uczestników zajęć wymagane są:
  • obecność rodzica bądź opiekuna w trakcie trwania jazdy lub pisemna zgoda rodzica/opiekuna na uczestnictwo dziecka w zajęciach,
  • zgoda rodzica/opiekuna na samodzielny powrót dziecka ze stajni,
  • oświadczenie rodzica/opiekuna o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania rekreacyjnej jazdy konnej przez dziecko.
  Stajnia „Girawolta” zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do odmowy prowadzenia zajęć do chwili przedstawienia przez uczestnika zajęć zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania rekreacyjnej jazdy konnej.
 4. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od 10. roku życia. W przypadku młodszych dzieci możliwe są wyłącznie przejażdżki stępem na koniu prowadzonym przez instruktora, z asekuracją rodzica/opiekuna lub pracownika Stajni „Girawolta”.
 5. Stajnia „Girawolta” zapewnia uczestnikowi zajęć:
  • nadzór instruktora jeździectwa,
  • dobrze ułożone i zdrowe wierzchowce,
  • bezpieczny, sprawny i czysty rząd jeździecki,
  • plac do jazdy z różnorodnym sprzętem treningowym.
 6. Ze swej strony uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać:
  • niekrępujący ruchów strój jeździecki (buty o gładkiej podeszwie, bez protektora, najlepiej z obcasem; przylegające do ciała spodnie; kask lub toczek o trzypunktowym zapięciu)
  • w przypadku nauki skoków przez przeszkody – kamizelkę jeździecką
 7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do samodzielnego przygotowania konia do jazdy. Osobom początkującym przygotować konia pomaga instruktor lub pracownik Stajni „Girawolta”. Czas przygotowywania konia należy uwzględnić przybywając do Stajni „Girawolta” odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem zajęć, inaczej czas przygotowywania konia zostanie wliczony w czas jazdy. W przypadku niedbałego przygotowania konia bądź sprzętu jeździeckiego czas dokonywania poprawek również wliczony będzie w czas jazdy.
 8. Przygotowanie konia do jazdy obejmuje:
  • sprowadzenie konia z padoku,
  • wyczyszczenie sierści i kopyt,
  • osiodłanie konia i założenie ogłowia,
  • dopasowanie strzemion, dociągnięcie popręgu.
 9. Po zakończeniu zajęć uczestnik zobowiązany jest:
  • rozsiodłać konia,
  • wyczyścić,
  • odprowadzić na padok,
  lub przekazać konia następnemu uczestnikowi.
 10. Termin zajęć ustalany jest przez osobisty lub telefoniczny kontakt z instruktorem. Zmiana terminu lub odwołanie zajęć możliwe są po uprzednim zawiadomieniu instruktora.
 11. Uczestnik spóźniający się na zajęcia traci czas jazdy.
 12. Rezygnacja z zajęć bez poinformowania instruktora na co najmniej 2 godziny przed ustalonym terminem skutkuje obowiązkiem wniesienia przez uczestnika opłaty w wysokości 30% ceny zajęć.
 13. Wyjazdy w teren możliwe są wyłącznie po sprawdzeniu umiejętności uczestnika zajęć na ujeżdżalni.
 14. Cennik zajęć i zakres usług Stajni „Girawolta” zamieszczone są tutaj.
 15. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do zasad etyki jeździeckiej wymienionych tutaj.
 16. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stałego poszerzania swojej wiedzy hipologicznej i jeździeckiej.
 17. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do należytego dbania o powierzone mu zwierzę oraz sprzęt jeździecki.
 18. Uczestnik zajęć (lub jego prawny opiekun) odpowiada za szkody i straty materialne (kontuzje konia, uszkodzenia sprzętu, szkody wyrządzone osobom trzecim) wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu bądź niestosowania się do poleceń instruktora lub pracowników Stajni „Girawolta”.


© Stajnia Girawolta
Nasale Nowy Gródek 3
46-220 Byczyna
tel.: +48 731 085 161
e-mail: stajnia.girawolta@gmail.com